Spracovanie účtovníctva

Spracovanie účtovníctva pre podnikateľské i nepodnikateľské subjekty zabezpečujeme v súlade s platným zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a súvisiacich právnych predpisov. Pre nepodnikateľské subjekty – organizácie nezriadené za účelom podnikania zabezpečujeme spracovanie projektového účtovníctva čo znamená sledovanie výnosov a nákladov, príjmov a výdavkov podľa nákladových stredísk, projektov a zdrojov financovania taktiež ich členenie na zdaňovanú a nezdaňovanú časť. 

Spracovanie jednoduchého účtovníctva

 • zápis účtovných dokladov do peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy – zápis príjmov a výdavkov
 • evidencia faktúr odberateľských a dodávateľských, prehľad o ich úhradách – kniha pohľadávok a záväzkov
 • evidencia dlhodobého majetku
 • evidencia DPH a vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • zostavenie ročných výkazov – výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch

Spracovanie podvojného účtovníctva

 • zaúčtovanie účtovných prípadov z vecného hľadiska – hlavná kniha
 • chronologický zápis účtovných prípadov – účtovný denník
 • evidencia faktúr odberateľských a dodávateľských, prehľad o ich úhradách – kniha pohľadávok a záväzkov
 • evidencia dlhodobého majetku
 • vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov
 • evidencia DPH a vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • vykonanie dokladovej inventarizácie účtov hlavnej knihy ku dňu účtovnej závierky
 • zostavenie účtovnej závierky – ročných výkazov – súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke

Spracovanie daňových priznaní

 • po zostavení účtovnej závierky spracujeme daňové priznanie
 • vytvoríme inventarizačné zápisy
 • vytvoríme poznámky

Kontrola účtovníctva

 • skontrolujeme formálnu správnosť účtovných zápisov
 • skontrolujeme výkazy

Vypracovanie organizačných interných smerníc

 • vypracujeme organizačný poriadok
 • vypracujeme pracovný poriadok
 • vypracujeme mzdový poriadok
 • vypracujeme prevádzkový poriadok

Rekonštrukcia účtovníctva

 • Spätné spracovanie účtovníctva a daňových priznaní klientom.

Spracovanie miezd a personalistiky

 • vyhotovenie pracovných zmlúv, dohôd o vykonaní práce, pracovnej činnosti a dohôd o brigádnickej práci študentov, vyhlásení o uplatňovaní nezdaniteľných častí, čestného vyhlásenia k odvodovému zvýhodneniu pre dohody o brigádnickej práci študenta
 • prihlášky, zmeny a odhlášky zamestnancov aj zamestnávateľa do sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní
 • spracovanie miezd zamestnancom odmeňovaných podľa zákonníka práce a  podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (školy, CVČ, obce…)
 • výstupné zostavy pre evidenciu a účtovanie miezd, rekapitulácie, výplatné pásky (aj zasielané mailom), príkazy na úhradu (aj vo forme dávky pre načítanie do internetbankingu), prehľad čerpania a zostatkov dovoleniek …
 • spracovanie mesačných výkazov pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, prehľadu na daňové úrady, ich zaslanie cez elektronické podateľne, oznamovanie dní výkonu práce zamestnancov pracujúcich na dohody do zdravotných poisťovní, doručovanie (zasielanie) PN, OČR, žiadosti o materské do sociálnej poisťovne
 • spracovanie štvrťročných štatistických výkazov (Práca 2-04, Škol (MŠVVVŠ SR) 1 – 04, štvrťročné výkazy o cene práce pre Treximu…)
 • uzatvorenie roka v mzdovom účtovníctve spracovanie mzdových listov, vystavenie potvrdení o príjme, spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, spracovanie Hlásenia na daňový úrad a ročných štatistických výkazov
 • spracovanie dokumentácie pri skončení pracovného pomeru – zápočtový list, evidenčný list, potvrdenie o príjme