Spracovanie jednoduchého účtovníctva pre živnostníkov a organizácie nezaložené za účelom podnikania napr. združenia, politické strany, cirkevné organizácie, nadácie, športové kluby…

Spracovanie jednoduchého účtovníctva

Spracovanie účtovníctva pre podnikateľské i nepodnikateľské subjekty zabezpečujeme v súlade s platnou legislatívou. Našim klientom zabezpečujeme vždy aktuálne, presné a bezproblémové výstupy z jednoduchého účtovníctva.

Účtovníctvo vedieme v ekonomickom informačnom systéme MADO. Na základe dohody je však možné viesť účtovníctvo aj vo vašom ekonomickom systéme priamo vo vašich priestoroch, alebo prostredníctvom vzdialeného prístupu. Rovnako klientom poskytujeme možnosť nechať si faktúry vystavovať prostredníctvom nás.

Služby poskytované v oblasti jednoduchého účtovníctva

  • kontrola správnosti, spracovanie a zaúčtovanie predložených prvotných účtovných dokladov
  • zápis účtovných dokladov do peňažného denníka
  • vedenie pokladničnej knihy – zápis príjmov a výdavkov
  • evidencia faktúr odberateľských a dodávateľských, prehľad o ich úhradách – kniha pohľadávok a záväzkov
  • evidencia dlhodobého majetku
  • vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov
  • evidencia DPH a vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
  • zostavenie ročných výkazov – výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch