Spracovanie miezd a personalistiky – vyhotovenie pracovných zmlúv, dohôd, prihlášky, zmeny, odhlášky zamestnancov aj zamestnávateľa, štatistické výkazy, výstupné zostavy, dokumentácie…

Spracovanie miezd a personalistiky

  • vyhotovenie pracovných zmlúv, dohôd o vykonaní práce, pracovnej činnosti a dohôd o brigádnickej práci študentov, vyhlásení o uplatňovaní nezdaniteľných častí, čestného vyhlásenia k odvodovému zvýhodneniu pre dohody o brigádnickej práci študenta
  • prihlášky, zmeny a odhlášky zamestnancov aj zamestnávateľa do sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní
  • spracovanie miezd zamestnancom odmeňovaných podľa zákonníka práce a  podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (školy, CVČ, obce…)
  • výstupné zostavy pre evidenciu a účtovanie miezd, rekapitulácie, výplatné pásky (aj zasielané mailom), príkazy na úhradu (aj vo forme dávky pre načítanie do internetbankingu), prehľad čerpania a zostatkov dovoleniek …
  • spracovanie mesačných výkazov pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, prehľadu na daňové úrady, ich zaslanie cez elektronické podateľne, oznamovanie dní výkonu práce zamestnancov pracujúcich na dohody do zdravotných poisťovní, doručovanie (zasielanie) PN, OČR, žiadosti o materské do sociálnej poisťovne
  • spracovanie štvrťročných štatistických výkazov (Práca 2-04, Škol (MŠVVVŠ SR) 1 – 04, štvrťročné výkazy o cene práce pre Treximu…)
  • uzatvorenie roka v mzdovom účtovníctve spracovanie mzdových listov, vystavenie potvrdení o príjme, spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, spracovanie Hlásenia na daňový úrad a ročných štatistických výkazov
  • spracovanie dokumentácie pri skončení pracovného pomeru – zápočtový list, evidenčný list, potvrdenie o príjme