Spracovanie podvojného účtovníctva pre akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, družstvá a ďalšie subjekty zapísané v obchodnom registri, či osoby vedúce podvojné účtovníctvo dobrovoľne…

Spracovanie podvojného účtovníctva

Spracovanie účtovníctva pre podnikateľské i nepodnikateľské subjekty zabezpečujeme v súlade s platnou legislatívou. Našim klientom zabezpečujeme vždy aktuálne, presné a bezproblémové výstupy z podvojného účtovníctva.

Účtovníctvo vedieme v ekonomickom informačnom systéme MADO. Na základe dohody je však možné viesť účtovníctvo aj vo vašom ekonomickom systéme priamo vo vašich priestoroch, alebo prostredníctvom vzdialeného prístupu. Rovnako klientom poskytujeme možnosť nechať si faktúry vystavovať prostredníctvom nás.

Služby poskytované v oblasti podvojného účtovníctva

 • kontrola správnosti, spracovanie a zaúčtovanie predložených prvotných účtovných dokladov
 • zaúčtovanie účtovných prípadov z vecného hľadiska – hlavná kniha
 • chronologický zápis účtovných prípadov – účtovný denník
 • evidencia faktúr odberateľských a dodávateľských, prehľad o ich úhradách – kniha pohľadávok a záväzkov
 • evidencia dlhodobého majetku
 • vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov
 • spracovanie štatistických výkazov
 • reporting pre potreby vedenia spoločnosti
 • vedenie evidencie DPH a vypracovanie daňového priznania k DPH
 • vypracovanie súhrnného a kontrolného výkazu výkaz pre DPH
 • vykonanie dokladovej inventarizácie účtov hlavnej knihy ku dňu účtovnej závierky
 • spracovanie ročnej účtovnej uzávierky
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb
 • vypracovanie súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok k účtovnej uzávierke
 • zverejnenie závierky v zbierke listín
 • príprava platobných príkazov pre účely splnenia všetkých daňových povinností a včasné odoslanie daňových priznaní a ostatných písomností na daňový úrad v zákonom stanovenej lehote

Postup pri spracovaní podvojného účtovníctva

 • v stanovenom termíne si vyzdvihneme, prípadne nám doručíte všetky potrebné podklady
 • zhromaždené podklady skontrolujeme, zoradíme ich a zaúčtujeme
 • všetky požadované výstupy vám následne dodáme v elektronickej alebo papierovej forme
 • pre platcov DPH v stanovených intervaloch vypracujeme daňové priznanie k DPH
 • na konci účtovného obdobia vypracujeme daňové priznanie k dani z príjmov vrátane všetkých príloh.

So všetkými inštitúciami komunikujeme elektronicky a všetky výkazy odosielame rovnako v elektronickej podobe. Klientov zároveň zastupujeme pred úradmi a každému navyše poskytujeme bežné účtovné poradenstvo v rámci účtovných služieb.